Bảng giá (tham khảo)

 

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ  
      Đúc thường Đúc chân không
1 Cổng  m2 8.700.000 9.700.000
2 Hàng rào m2 3.900.000 4.900.000
3 Hàng rào tấm không phù điêu m2 4.800.000 5.800.000
4 Hàng rào lặp lại m2 3.900.000 4.900.000
5 Bông gió m2 4.100.000 4.900.000
6 Cầu thanh thẳng m 4.300.000 5.000.000
7 Cầu thanh cong m 5.300.000 5.800.000
8 Cột ban công Cái 3.400.000 5.000.000
9 Đèn hộp Cái 4.000.000 4.500.000
10 Đèn lồng lá tây Cái 5.500.000 6.000.000
11 Ốp cột cổng m2 4.500.000 5.000.000
12 Trụ ban công m2 3.400.000  
13 Chông gai Cái 2.400.000